Goryukai Aikido Yoshinkan

Classes at the Goryukai club